hp
Carnegie Mellon University

Search Collection
Browse Collection

Posner Center
University Libraries
Library Catalog
Special Collections

Contact Information
Mary Kay JohnsenPA4268 .A4 1552 "Philćonos Ioudaiou eis ta tou Mćosećos : Kosmopoićetika, Historika, Nomothetika. Tou autou monobibla. = Philonis Iudaei in libros Mosis : De mundi opificio, Historicos, De legibus. Eiusdem libri singulares. Ex bibliotheca regia.."
"Philo, of Alexandria."

.


viewbookpages catalog
blank-125px collector annotation


Search Collection Browse Collection About Collection Home Help Note